PROJEKT PN. "NOWY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM"
REALIZOWANY W RAMACH POKL PRIORYTET III DZIAŁANIA 3.5


Bolesławiec, dnia 24 stycznia 2014 r.

PCEiKK-SZ.54.2014
PCEiKK-POKL.25.2014

OGŁOSZENIE

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR W BOLESŁAWCU

ogłasza nowy termin składania deklaracji uczestnictwa do drugiej formy wsparcia - sieci współpracy i samokształcenia

w ramach projektu pn. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12-00
z dnia 1 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Powiatem Bolesławieckim współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty; Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Na podstawie §9 ustęp 2, §5 ustęp 7 REGULAMINU SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA z dnia 22.10.2013r. deklaracje uczestnictwa do drugiej formy wsparcia – sieci współpracy i samokształcenia można składać od 24.01.2014 r. do odwołania.

 

                                                                       Dyrektor
                                 Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                    w Bolesławcu
                                                               mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 24.01.2014 r., godz. 09:39

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bolesławiec, dnia 31.10.2013r.

 

PCEiKK-SZ.590.2013                                                                 
PCEiKK-POKL.68.2013

Aneks nr 1 do REGULAMINU SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

z dnia 22.10.2013 r.
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,

Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

W dniu 31.10.2013 r. do „Regulaminu sieci współpracy i samokształcenia” z dnia 22.10.2013 r. wprowadzono następującą zmianę.

Zapis po zmianie § 5 ust. 4 w „Zasadach rekrutacji” otrzymuje brzmienie:

„ust. 4.      Dyrektor/ka przedszkola/szkoły wybiera kandydatów do sieci współpracy i samokształcenia działających w ramach Projektu i przekazuje deklaracje zakwalifikowanych przez siebie nauczycieli/ek do Biura Projektu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, w terminie do 25 października 2013 r. O zakwalifikowaniu do sieci zdecyduje kolejność zgłoszeń z zastosowaniem zapisów § 4 ust.1 pkt.1.”

 

                                                                       Dyrektor
                                 Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                    w Bolesławcu
                                                               mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 31.10.2013 r., godz. 14:26

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bolesławiec dnia 29.10.2013 r.

PCEiKK-SZ.586.2013
PCEiKK-POKL.66.2013

OGŁOSZENIE
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR W BOLESŁAWCU

ogłasza o zmianie terminu składania deklaracji uczestnictwa do drugiej formy wsparcia -sieci współpracy i samokształcenia
w ramach projektu pn. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim realizowanego na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12-00
z dnia 1 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Powiatem Bolesławieckim współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty; Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

  

Na podstawie §9 ustęp 2 REGULAMINU SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA z dnia 22.10.2013 r. termin składania deklaracji został przedłużony do 04.11.2013 r.

 

 

                                                                       Dyrektor
                                 Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                    w Bolesławcu
                                                               mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 30.10.2013 r., godz. 11:37

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bolesławiec, 23.10.2013 r.

 

REGULAMIN SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

określający zasady rekrutacji nauczycieli/ek i dyrektorów/ek do drugiej formy wsparcia – sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”, realizowanego od 1 lipca 2013 r. do 29 czerwca 2015 r. dla osób zatrudnionych w przedszkolach i szkołach z terenu powiatu bolesławieckiego.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa zasady rekrutacji nauczycieli/ek i dyrektorów/ek do sieci współpracy
i samokształcenia w projekcie „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”, a także procedury w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie trwania projektu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

2.      Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1)      Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pod nazwą „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim” realizowany na terenie Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 29 czerwca 2015 r.

2)      Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin określający zasady rekrutacji nauczycieli i dyrektorów do sieci współpracy i samokształcenia w projekcie „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim” realizowany na terenie Powiatu Bolesławieckiego w okresie od 1 lipca 2013 r. do 29 czerwca 2015 r.

3)      Dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną na stanowisku dyrektora w przedszkolu/szkole, które uczestniczą w Projekcie,

4)      Nauczycielu/uczestniku – należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczne do nauczania danego przedmiotu i zatrudnioną w przedszkolu/szkole uczestniczącą w Projekcie.

5)      Szkołach/przedszkolach objętych Projektem- szkoły/przedszkola uczestniczące w projekcie „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”.

6)      Sieci współpracy i samokształcenia – należy przez to rozumieć zespół 20 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotykają się 5 razy w roku szkolnym (w odstępach około 2 miesięcy). Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE www.doskonaleniewsieci.pl (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci.

1)      Koordynatorze sieci - należy przez to rozumieć osobę posiadającą kwalifikacje kierunkowe lub zbliżone do rodzaju sieci, doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych oraz umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną.

3.      Udział w sieci dla dyrektorów/ek i nauczycieli/ek jest dobrowolny i bezpłatny.

 

§ 2

Cele i zadania realizowane w ramach sieci.

1.      Celem sieci współpracy i samokształcenia jest zorganizowanie współpracy zespołu dyrektorów/ek i nauczycieli/ek z różnych przedszkoli/szkół.

2.      Uczestnicy zespołów będą mieli możliwość dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także nabywania umiejętności dydaktycznych i wychowawczych podnoszących jakość pracy własnej i reprezentowanej placówki.

3.        Praca w sieci obejmuje takie działania jak:

a)      spotkania z udziałem ekspertów zewnętrznych (50 spotkań w trakcie trwania Projektu),

b)     formy inicjowane przez koordynatora sieci,

c)      forum wymiany doświadczeń poprzez internetową platformę informatyczną.

4.      Za pracę w sieci odpowiada koordynator sieci.

 

§ 3

Rodzaje sieci

1.       Sieci współpracy i samokształcenia powołane w ramach Projektu przez Powiat Bolesławiecki to:

a)      sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli i szkół,

b)      sieć współpracy i samokształcenia pedagogów,

c)      sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego,

d)      sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki,

e)      sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli nauczania zintegrowanego i przedszkolnego.

2.       Do udziału w pracy każdej sieci współpracy i samokształcenia zaangażowanych zostanie średnio 20 uczestników z różnych szkół / przedszkoli.

3.       Ostatecznie o wyborze tematycznym sieci zdecydują dyrektorzy/ki szkół i przedszkoli oraz nauczyciele/ki.

4.       Spotkania sieci odbywać się będą w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu, ulica Tyrankiewiczów 11.

 

§ 4

Grupy docelowe

1.      Uczestnikami sieci są:

1)      Nauczyciele/ki szkół/przedszkoli objętych projektem – 80 osób (20 mężczyzn, 60 kobiet).

2)      Dyrektorzy/ki szkół/przedszkoli objętych projektem – 20 osób (8 mężczyzn, 12 kobiet).

2.      Wsparcia udziela się uczestnikom, którzy spełniają co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

1)      posiadają status nauczyciela/dyrektora/wicedyrektora jednej ze szkół/przedszkoli objętej(ych) projektem;

2)      posiadają status osoby zatrudnionej w jednej ze szkół/przedszkoli objętej(ych) projektem;

3)      wyrażają chęć dzielenia się swoją wiedzą i kompetencjami;

4)      wykonują pracę związaną bezpośrednio z rodzajem danej sieci.

 

§ 5

Zasady rekrutacji

1.      Warunkiem udziału nauczycieli/ek w sieci jest dobrowolne, czytelne wypełnienie i złożenie do dyrektora przedszkola/szkoły deklaracji uczestnika w sieci (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

2.      Uczestnik, który będzie korzystał ze wsparcia może brać udział tylko w jednej sieci współpracy i samokształcenia realizowanej w ramach Projektu.

3.      Dyrektor/ka przedszkola/szkoły weryfikuje złożoną przez nauczyciela/kę deklarację zgodnie z kryteriami:

1)                    wykształcenie zgodne lub zbliżone z rodzajem sieci,

2)                    umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami/kami.

4.      Dyrektor/ka przedszkola/szkoły wybiera maksymalnie 4 kandydatów do sieci współpracy i samokształcenia działających w ramach Projektu i przekazuje deklaracje zakwalifikowanych przez siebie nauczycieli/ek do Biura Projektu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, w terminie do 25 października 2013 r. O zakwalifikowaniu do sieci zdecyduje kolejność zgłoszeń z zastosowaniem zapisów § 4 ust.1 pkt.1.

5.      Dyrektorzy/ki przedszkoli/szkół, wypełniają deklarację uczestnika sieci dyrektorów (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) i przekazują do Biura Projektu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, w terminie do 25 października 2013 r. O zakwalifikowaniu do sieci zdecyduje kolejność zgłoszeń z zastosowaniem zapisów § 4 ust.1 pkt.2.

6.     Dokumenty rekrutacyjne, o których mowa w §5 pkt. 1 i 5, dostępne będą na stronie internetowej Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu http://www.pceikk.neostrada.pl

7.      Członkowie zespołu projektowego tj. specjalista ds. monitorowania i specjalista ds. prowadzenia biura projektu wyłaniają, na podstawie deklaracji uczestnictwa nauczycieli/ek i dyrektorów/ek w sieci, 4 grupy nauczycieli do pracy w poszczególnych sieciach i grupę dyrektorów. W przypadku zgłoszenia większej niż przewidywana (max. 20 osób/sieć) liczby uczestników do określonej sieci o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń z zastosowaniem § 4 ust.1. Uczestnicy niezakwalifikowani ze względu na brak miejsc, a spełniający kryteria kwalifikowalności tworzą listę rezerwową. Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona w sytuacji, kiedy zmniejszy się liczba uczestników sieci z przyczyn losowych bądź organizacyjnych.

8.      Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników projektu.

 § 6

Obowiązki uczestników Projektu

1.      Uczestnicy Projektu, w zależności od formy wsparcia, z której korzystają, zobowiązani są w szczególności do:

a)      uczestnictwa w minimum 80% godzin zajęć w ramach spotkań, o których mowa § 2 ust. 3 pkt. a, przy czym warunek ten nie ma zastosowania do Uczestników Projektu pochodzących z list rezerwowych;

b)      aktywnego uczestnictwa w działaniach sieci.

2.      Uczestnicy Projektu mają obowiązek udziału w badaniach ankietowych przeprowadzanych w ramach Projektu lub w związku z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zarówno w trakcie jago trwania, jak i po zakończeniu po jego zakończeniu.

 

§ 7

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie

1.      W przypadku zaistnienia zdarzenia losowego, bądź z przyczyn wynikających z organizacji roku szkolnego dyrektor/ka przedszkola/szkoły ma obowiązek zawiadomić kierownika Projektu w formie pisemnej o rezygnacji nauczyciela/ki, dyrektora/ki z udziału w sieci.

2.      W przypadku utraty przez uczestnika prawa do udziału w wybranej sieci współpracy i samokształcenia, miejsce zostanie przyznane – na okres odpowiednio krótszy – innemu nauczycielowi, umieszczonemu na liście rezerwowej, lub w przypadku braku listy rezerwowej nauczycielowi, który zakwalifikował się do udziału w Projekcie w wyniku drugiego naboru.

 

§ 8

Obsługa Projektu

 

  1. Obsługę zadań związanych z Projektem prowadzi Powiat Bolesławiecki/ Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.
  2. Dyrektor przedszkola/szkoły objętego wsparciem zapewnia prawidłową realizację Projektu w przedszkolu/szkole.
  3. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu., przy ulicy Ogrodowej 7, telefon  75 735 18 64, e-mail: pceikk.pokl.biuro@gmail.com

 
§ 9

Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać do Biura Projektu.
  1. Powiat Bolesławiecki/Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
  1. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu – zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2013 r.

 

Załączniki do pobrania

 

                                                                       Dyrektor
                                 Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                    w Bolesławcu
                                                               mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 23.10.2013 r., godz. 15:02

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


PCEiKK-SZ.530.2013                                                                 
PCEiKK-POKL.55.2013

Bolesławiec, dnia 25.09.2013 r.

Protokół

z przeprowadzonej rekrutacji szkół i przedszkoli do udziału w Projekcie pn. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty,
 Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie szkół.

 

1.      W dniu 25.09.2013 r. członkowie zespołu projektowego tj. specjalista ds. monitorowania i specjalista ds. prowadzenia biura projektu dokonali zakwalifikowania szkół i przedszkoli do udziału w Projekcie pn. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim.

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzono zgodnie z Regulaminem rekrutacji szkół i przedszkoli do projektu z dnia 21 sierpnia 2013 rok z późniejszymi zmianami.

2.      Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych odbywało się od 21 sierpnia 2013 roku do 13 września 2013 roku w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

3.      Do udziału w Projekcie zgłosiło się 7 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, 7 gimnazjów, 12 szkół ponadgimnazjalnych (załącznik nr 1 do protokołu – szkoły/przedszkola, które zgłosiły się do udziału w Projekcie).

4.      Wyboru szkół/przedszkoli do Projektu dokonano na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych - formularzy zgłoszeniowych, biorąc pod uwagę:

­         wyniki z sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych, egzaminów maturalnych,

­         lokalizację szkół na terenie wiejskim,

­         liczbę nauczycieli zatrudnionych w szkole.

5.      Listę rankingową sporządzono na podstawie oceny merytorycznej polegającej na przyznaniu punktów za spełnianie kryteriów, o których mowa w punkcie 4.

1)         Średnie wyniki szkoły uzyskane w roku szkolnym 2011/2012:

­   w przypadku publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Bolesławieckiego ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w odniesieniu do średniej powiatu - 22,4

wyniki poniżej średniej Powiatu

wyniki powyżej średniej Powiatu

16,3 - 19,35

2 pkt

22,41 - 23,96

1 pkt

19,36 - 22,4

1 pkt

23,97 – 25,5

2 pkt

 

­   w przypadku publicznych i niepublicznych gimnazjów funkcjonujących na terenie Powiatu Bolesławieckiego z egzaminu gimnazjalnego w odniesieniu do średniej powiatu – 55,12

wyniki poniżej średniej Powiatu

wyniki powyżej średniej Powiatu

43,48 – 49,3

2 pkt

55,13 – 69,68

1 pkt

49,31 – 55,12

1 pkt

69,69 – 84,23

2 pkt

 

 

­   w przypadku publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bolesławieckiego z egzaminu maturalnego w odniesieniu do średniej powiatu – 60,11.

wyniki poniżej średniej Powiatu

wyniki powyżej średniej Powiatu

52,37 – 56,24

2 pkt

60,12 – 70,49

1 pkt

56,25 – 60,11

1 pkt

70,50 – 80,86

2 pkt

 

2)         Lokalizacja przedszkola/szkoły:

-   wieś ………………………...1 pkt

-   miasto ……………………....0 pkt

 3)         Liczba zatrudnionych w przedszkolu/szkole nauczycieli:

-   1-4 ………………………….0 pkt

-   5 – 10 ………………………1 pkt

-   11 – 25 ……………………..2 pkt

-   26 – powyżej ……………….3 pkt

6.      Do udziału w Projekcie pn. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim zakwalifikowano 35 szkół i przedszkoli, w tym 2 przedszkola, 21 szkół podstawowych i gimnazjów, 12 szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu (wyniki rekrutacji szkół i przedszkoli do Projektu).

7.      Na listę rezerwową, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, zakwalifikowano 2 szkoły i 1 przedszkole.

8.      Do udziału w Projekcie nie zakwalifikowano 4 przedszkoli (załącznik nr 4 do protokołu).

9.      W trakcie postępowania rekrutacyjnego zespół nie stwierdził zdarzeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na sposób przeprowadzenia i wyniki dokonanej rekrutacji.

 

                                                                       Dyrektor
                                 Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                    w Bolesławcu
                                                               mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 26.09.2013 r., godz. 11:24

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Aneks nr 1 do REGULAMINU REKRUTACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU z dnia 21.08.2013 r.
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

W dniu 25.09.2013 r. do „Regulaminu rekrutacji szkół i przedszkoli do projektu” z dnia 21.08.2013 r. wprowadzono następujące zmiany.

 I.  Zapis po zmianie pkt. 6 ppkt. 2 w „Zasadach rekrutacji” otrzymuje brzmienie:

„2)       w Projekcie weźmie udział 21 szkół podstawowych i gimnazjów, w tym 10% szkół (podstawowych i gimnazjów), znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego w 2012 roku, a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej tej średniej;”

 II.  Zapis po zmianie pkt. 12 w „Zasadach rekrutacji” otrzymuje brzmienie:

„12.      Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialny będzie specjalista ds. monitorowania we współpracy ze specjalistą ds. organizacji biura projektu. Ocena merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych decyduje o zakwalifikowaniu do Projektu bądź odmowie udziału w Projekcie. Polegać będzie na przyznaniu przedszkolom/szkołom punktacji za spełnienie poniższych kryteriów:

1)      Średnie wyniki szkoły uzyskane w roku szkolnym 2011/2012:

­            w przypadku publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Powiatu Bolesławieckiego ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej w odniesieniu do średniej powiatu - 22,4

wyniki poniżej średniej Powiatu

wyniki powyżej średniej Powiatu

16,3  - 19,35

2 pkt

22,41  - 23,96

1 pkt

19,36 - 22,4

1 pkt

23,97 – 25,5

2 pkt

­            w przypadku publicznych i niepublicznych gimnazjów funkcjonujących na terenie Powiatu Bolesławieckiego z egzaminu gimnazjalnego w odniesieniu do średniej powiatu – 55,12

wyniki poniżej średniej Powiatu

wyniki powyżej średniej Powiatu

43,48 – 49,3

2 pkt

55,13 – 69,68

1 pkt

49,31 – 55,12

1 pkt

69,69 – 84,23

2 pkt

­            w przypadku publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Bolesławieckiego z egzaminu maturalnego w odniesieniu do średniej powiatu – 60,11  

wyniki poniżej średniej Powiatu

wyniki powyżej średniej Powiatu

52,37 – 56,24

2 pkt

60,12 – 70,49

1 pkt

56,25 – 60,11

1 pkt

70,50 – 80,86

2 pkt

 

2)      Lokalizacja przedszkola/szkoły:

-      wieś ………………………...1 pkt

-      miasto ……………………....0 pkt

 

3)      Liczba zatrudnionych w przedszkolu/szkole nauczycieli:

-      1-4 ………………………….0 pkt

-      5 – 10 ………………………1 pkt

-      11 – 25 ……………………..2 pkt

-      26 – powyżej …………….3 pkt”

                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                      Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                                                                          w Bolesławcu
                                                                                                                 mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 26.09.2013 r., godz. 11:11

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bolesławiec, dnia 10.09.2013 r.
PCEiKK-SZ.490.2013
PCEiKK-POKL.44.2013

OGŁOSZENIE
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR W BOLESŁAWCU
ogłasza o zmianie terminu naboru szkół i przedszkoli do uczestnictwa
w Projekcie p.n. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim realizowanym na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12-00
z dnia 01 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
a Powiatem Bolesławieckim współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Na podstawie punktu 14.  REGULAMINU REKRUTACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU termin składania formularzy i deklaracji został przedłużony do 13.09.2013 r.

                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                      Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                                                                          w Bolesławcu
                                                                                                                 mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 10.09.2013 r., godz. 15:20

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bolesławiec, dnia 21.08.2013 r.
PCEiKK-SZ.455.2013
PCEiKK-POKL....2013

OGŁOSZENIE
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR W BOLESŁAWCU
ogłasza o zmianie terminu naboru szkół i przedszkoli do uczestnictwa
w Projekcie p.n. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim realizowanym na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12-00
z dnia 01 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
a Powiatem Bolesławieckim współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Na podstawie punktu 14.  REGULAMINU REKRUTACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU został przedłużony termin składania formularzy zgłoszeniowych i deklaracji do 06.09.2013 r.

                                                                                                                              Dyrektor
                                                                                      Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                                                                          w Bolesławcu
                                                                                                                 mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 02.09.2013 r., godz. 16:08
Data modyfikacji: 03.09.2013 r., godz.

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Bolesławiec, dnia 21.08.2013 r.

OGŁOSZENIE
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR W BOLESŁAWCU
ogłasza nabór szkół i przedszkoli do uczestnictwa
w Projekcie p.n. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim realizowanym na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-149/12-00
z dnia 01 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
a Powiatem Bolesławieckim współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

1.      Założenia projektu obejmują wdrożenie nowej, dodatkowej formy doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2.      Planowane zadania będą polegały m. in. na:

-       opracowaniu (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli,

-       pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów,

-       wsparciu szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej wszystkich nauczycieli, aby wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły,

-       pomocy w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia oraz w wykonaniu tej oferty (warsztaty w formach aktywnych -15 h, wykłady -12 h, konsultacje indywidualne i grupowe -10 h),

-       realizacji w każdej szkole/placówce form doskonalenia zawartych w dwóch rocznych planach wspomagania (RPW) w okresie od września 2013 roku do sierpnia 2014 roku i od września 2014 roku do czerwca 2015 roku;

-       udostępnianiu niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych.

3.      Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy placówek:

­         szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące,

­         przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne, o ile placówki te zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.

4.      Podstawowe kryteria wyboru szkół/przedszkoli, dyrektorów i nauczycieli do Projektu:

­         wyniki sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i egzaminów maturalnych w stosunku do średniej w powiecie,

­         lokalizacja szkół na terenie wiejskim,

­         liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole (ze względu na osiągnięcia założonych rezultatów Projektu).

5.      Przystąpienie szkoły do projektu nie wymaga finansowego wkładu własnego, a udział szkół/przedszkoli w projekcie nie ograniczy nauczycielom możliwości korzystania ze środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, o którym mowa w art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

6.      Rekrutacja szkół i przedszkoli do projektu będzie trwać od 21.08.2013 r. do 30.08.2013 r. - zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU. Wymagane dokumenty rekrutacyjne (w załącznikach) należy składać w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00 lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres PCEiKK w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem: Biuro Projektu p.n. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”.

7.      W przypadku małej ilości zgłoszeń, termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie przedłużony

 Załączniki:

          -   Regulamin rekrutacji szkół i przedszkoli do projektu z dnia 21 sierpnia 2013 r.
-     Formularz zgłoszeniowy.
-      Deklaracja uczestnictwa szkoły/przedszkola w projekcie.

                                                                                               Dyrektor
                                                                                      Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                                                                          w Bolesławcu
                                                                                                                 mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 21.08.2013 r., godz. 16:13
 

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Bolesławiec, dnia 21.08.2013 r.

REGULAMIN REKRUTACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO PROJEKTU

Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji szkół i przedszkoli Powiatu Bolesławieckiego do Projektu p.n. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1.        „Projekt” - projekt p.n. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim, realizowany w latach 2013 - 2015 w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego, wdrażany w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

2.        „szkoły” - szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące z terenu powiatu bolesławieckiego;

3.        „przedszkola”- przedszkola publiczne i niepubliczne, a także zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne z terenu powiatu bolesławieckiego;

4.        „nauczyciele”- nauczyciele zatrudnieni w szkołach/przedszkolach zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;

5.        „dyrektor” - osoba, której powierzono kierowanie szkołą/przedszkolem;

6.        „Roczny Plan Wspomagania (RPW)” plan zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia realizowany w danej szkole lub danym przedszkolu; RPW obejmuje cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację konkretnych działań (np. warsztaty, wykłady, konsultacje), pomoc nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych działań;

7.        „oferta doskonalenia” – opis rocznego procesu wspomagającego rozwój szkoły/przedszkola; oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej szkole szczegółowego rocznego planu wspomagania (wybranego obszaru pracy szkoły) opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb;

8.        „sieci współpracy i samokształcenia” - zespół nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób (spotkania, praca na platformie internetowej) współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem;

9.        „Biuro Projektu” – wydzielony referat w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec.

 

ZASADY REKRUTACJI

1.      Beneficjentem Projektu jest Powiat Bolesławiecki.

2.      Projekt realizuje od 1 lipca 2013 roku do 29 czerwca 2015 roku Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu – placówka publiczna Powiatu Bolesławieckiego.

3.      Wsparcie w projekcie jest skierowane do 35 szkół i placówek oświatowych dla dzieci i młodzieży, a tym samym do 697 nauczycieli i 28 dyrektorów.

4.      Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015.

5.      Cel główny Projektu: podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim poprzez zrealizowanie w okresie IX 2013 - VI 2015 siedemdziesięciu Rocznych Planów Wspomagania (RPW) w 35 szkołach i przedszkolach spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów.

6.      Kryteria rekrutacji szkół i przedszkoli do Projektu:

1)      wsparciem zostaną objęte tylko szkoły dla dzieci i młodzieży publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe;

2)      w Projekcie weźmie udział 21 szkół podstawowych i gimnazjów z terenów wiejskich, w tym 10% szkół (podstawowych i gimnazjów), znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu kończącego dany etap edukacyjny przeprowadzonego w 2012 roku, a także co najmniej 10% szkół znajdujących się powyżej tej średniej;

3)      w Projekcie weźmie udział 12 szkół ponadgimnazjalnych, w tym co najmniej 10% szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej z egzaminu maturalnego, a także co najmniej 10% szkół ponadgimnazjalnych, znajdujących się powyżej tej średniej;

4)      wsparciem zostaną objęte co najmniej 2 przedszkola zlokalizowane na terenach wiejskich, które zatrudniają co najmniej 5 nauczycieli;

5)      szkoła/przedszkole może otrzymać wsparcie tylko raz;

6)      dyrektor szkoły/przedszkola wypełnia dokumenty rekrutacyjne: Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1) i Deklarację uczestnictwa szkoły/przedszkola (Załącznik nr 2).

7.      Do Projektu może przystąpić kilka szkół wchodzących w skład zespołu, wówczas współpraca nawiązana jest z zespołem, jednak wsparciem zostaną objęte tylko te szkoły, które należą do typów wymienionych w punkcie 6.1. Każda szkoła wypełnia formularz i deklarację odrębnie.

8.      Rekrutacja szkół/przedszkoli będzie prowadzona w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w okresie od 21 sierpnia 2013 roku do 30 sierpnia 2013 roku oraz rekrutacja uzupełniająca od 2 września 2013 roku do 13 września 2013 roku.

9.      Informacja o rekrutacji szkół/placówek do Projektu znajdzie się na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego www.powiatboleslawiecki.pl i Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu www.pceikk.neostrada.pl.

10.  Szkoły i przedszkola ubiegające się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie zobowiązane są do złożenia w Biurze Projektu w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, tj. Formularza zgłoszeniowego i Deklaracji uczestnictwa szkoły, przedszkola (wersja papierowa, opatrzona podpisami). Dokumenty można przesyłać również pocztą tradycyjną na adres PCEiKK w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem: Biuro Projektu p.n. „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”.

11.  Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać od 21 sierpnia 2013 roku do 30 sierpnia 2013 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00.

12.  Wybór szkół/przedszkoli zostanie dokonany na podstawie analizy dokumentów rekrutacyjnych. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiedzialny będzie specjalista ds. monitorowania we współpracy ze specjalistą ds. organizacji biura projektu.

13.  Zaplanowano, że w działaniach projektowych wezmą udział wszyscy nauczyciele z zakwalifikowanych do projektu szkół/przedszkoli z wyjątkiem nauczycieli przebywających na zwolnieniach L4 oraz urlopach zdrowotnych.

14.  W przypadku małej ilości zgłoszeń, termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie przedłużony.

15.  Podstawowe kryteria wyboru szkół/przedszkoli, dyrektorów i nauczycieli do Projektu:

­         wyniki sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i egzaminów maturalnych w stosunku do średniej w powiecie,

­         lokalizacja szkół na terenie wiejskim,

­         liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole (ze względu na osiągnięcia założonych rezultatów Projektu).

16.  W sytuacji bardzo dużego zainteresowania udziałem w Projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

17.  W przypadku rezygnacji, do udziału w Projekcie zostanie zaproszona pierwsza szkoła/przedszkole z listy rezerwowej.

18.  Tryb rekrutacji uzupełniającej odbędzie się według takich samych zasad jak w przypadku podstawowej kwalifikacji.

19.  Proces rekrutacji zakończy się protokołem wraz ze sporządzeniem listy zakwalifikowanych szkół/przedszkoli oraz listy rezerwowej.

20.  Wyniki rekrutacji zatwierdza dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

2.      Regulamin obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2013 roku.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa szkoły/przedszkola w projekcie

                                                                                                Dyrektor
                                                                                      Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
                                                                                                                          w Bolesławcu
                                                                                                                 mgr Cezariusz Rudyk

Data publikacja: 21.08.2013 r., godz. 16:02
Data modyfikacji: 23.08.2013 r., godz. 09:00

„Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5 Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-149/12 w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego